Vedtægter
Vedtægter

FUNDATS for TRÆPRISEN

§ 1 Formål
Træprisen er indstiftet af Træinformation (tidl. Træbranchens Oplysningsråd) som en arkitektur- og designpris, der uddeles normalt hver andet år.

Træprisen tildeles arkitekter som en anerkendelse af i arbejder at have vist sig i besiddelse af særlige kunstneriske kvalifikationer og teknisk dygtighed med hensyn til træs rette anvendelse og behandling.

Arkitekturprisen er på kr. 100.000,- og designprisen er på kr. 25.000,-

§ 2 Uddeling
Træprisen kan ikke søges. Den uddeles af en bedømmelseskomité (jf. § 3 og 4), der alene har afgørelsen af, hvorvidt en arkitekt/arkitektvirksomhed gennem sine arbejder har gjort sig fortjent til Træprisen. Komiteen kan, hvis den foretrækker det, undlade uddelingen i et enkelt år.

Træprisen kan ikke tildeles den samme person/virksomhed to gange.

Såfremt to eller flere arkitekter/arkitektvirksomheder har arbejdet i forening om et bestemt arbejde, og dette arbejde sammenholdt med de pågældendes tidligere arbejder gør dem værdige til Træprisen, kan den tildeles begge i forening.

§ 3 Bedømmelseskomiteen
Bedømmelseskomiteen består af direktøren for Træinformation samt 5 eller 6 andre medlemmer udpeget af Træinformation.

Såfremt et af komiteens medlemmer ønsker at udtræde af komiteen eller afgår ved døden, udpeger de andre medlemmer af komiteen et nyt medlem efter forhandling med Træinformation.

§ 4 Komiteens arbejde
Træinformations direktør er formand for bedømmelseskomiteen. Komiteen holder møde, når formanden eller to af medlemmerne ønsker det. For at komiteen skal være beslutningsdygtig, skal formanden og mindst 3 af komiteens medlemmer være til stede.

Alle afgørelser træffes ved stemmeflerhed blandt de tilstedeværende medlemmer af komiteen. Står stemmerne lige, er formandens stemme afgørende.

Komiteens medlemmer modtager intet honorar for deres arbejde, men har ret til dækning af deres udgifter i forbindelse med udøvelsen af deres hverv.

§ 5 Finansiering
Omkostningerne ved Træprisuddelingen dækkes af Træinformation.

I forbindelse med uddelingen af Træprisen kan Træinformation indgå aftale med organisationer og virksomheder om økonomisk støtte til en enkelt eller flere prisuddelinger.

§ 6 Fundatsændring
Ændringer i denne fundats kan kun foretages, når der er enighed herom imellem Træinformation og bedømmelseskomiteen.

Kongens Lyngby
2008

Træprisen er uddelt første gang i efteråret 1958 og var på kr. 10.000,-
Træprisen forhøjet i 1962 til kr. 25.000,-
Træprisen forhøjet i 1968 til kr. 35.000,-
Træprisens fundats er ændret i 1968
Træprisen forhøjet i 1984 til kr. 50.000,-
Træprisen forhøjet i 1998 til kr. 100.000,-